ROCK OIL®
BRANDED CLOTHING

ROCK OIL®
BRANDED NA MGA KASUOTAN

 

Goldtown Imports is a wholesaler and retailer, able to offer and supply a broad range of oils, lubricants and related products and services from manufacturers around the world to our wholesale and retail customers in the Philippines. Here are some of the products and services we are able to offer and supply to you.

Goldtown Imports ay isang wholesaler and retailer ng mga langis at kemikals na ginagamit ng mga makinarya na mula sa mga ibat ibang bahagi ng mundo na ibinibenta dito sa Pilipinas. Narito ang mga listahan na kaya namin ibigay and serbisyo sa inyo.

We are pleased to offer the following specialist ROCK OIL® branded promotional clothing items.

Malugod namin ipinakilala ang tatak na ROCK OIL® para sa mga pruduktong pang promosyonal na damit.

  • Clothing for leisure wear
  • Jackets (clothing)
  • Athletic clothing
  • Boys’ clothing
  • Sports clothing
  • Damit pang libang
  • Damit na dyaket
  • Damit na pangpaligsahan
  • Damit para sa mga kalalkihan
  • Damit para sa palaruan

For further information about these products offered by our business on behalf of ROCK OIL®, please contact us via our CONTACT page or contact detail below:

Telephone No: 632 8364-7840; 632 8366-79536; 632 8365-8357
Email: info@goldtown-phils.com

We would be happy to provide you with details of pricing, stock availability and purchase and delivery options.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga produktong amin inaalok sa ngalan ng ROCK OIL®, mangyaring po lamang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming CONTACT page o mga sumusunod the inpormasyon
Telepono numero: 632 8364-7840; 632 8366-79536; 632 8365-8357
Email: info@goldtown-phils.com

Malugog namin mapaglinkod any inyong mga pangangailangan tulad ng presyo, estado ng stock at mga pagpipilian sa mga option para ma-deliver.